Οικονομικά στοιχεία

Ισολογισμός 2010 

Ισολογισμός 2011 

Ισολογισμός 2012 

Ισολογισμός 2013 

Ισολογισμός 2014 

Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις χρήσης 2015 

Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις χρήσης 2016