Οικονομικά στοιχεία

Ισολογισμός 2013 

Ισολογισμός 2014 

Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις χρήσης 2015 

Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις χρήσης 2016 

Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις χρήσης 2017