Η ΠΛΑΣΤΙΚΑ - Κ. ΚΟΤΡΩΝΗΣ ΑΒΕΕ είναι εταιρεία παραγωγής και διάθεσης πλαστικών δοχείων για διάφορα είδη συσκευασιών κυρίως τροφίμων .

Βασική αρχή και δέσμευση της ΠΛΑΣΤΙΚΑ - Κ. ΚΟΤΡΩΝΗΣ ΑΒΕΕ, αλλά και φιλοσοφία όλου του προσωπικού της, είναι να παρέχει στους πελάτες της προϊόντα και υπηρεσίες που να καλύπτουν πλήρως τις συμβατικές τους απαιτήσεις αλλά και τις προδιαγραφές που έχει ορίσει η ίδια η εταιρεία καθώς και τις κανονιστικές και νομικές απαιτήσεις και να επιτυγχάνουν τους στόχους ποιότητας που θέτει η εταιρεία.

Η συνεχής βελτίωση της ποιότητας σε όλους τις δραστηριότητες και από όλους τους εργαζόμενους θεωρείται αδιάσπαστο μέρος του επιχειρηματικού σχεδιασμού της Εταιρείας και των στόχων της. Η ικανοποίηση των πελατών αποτελεί στοιχείο ζωτικής σημασίας για την εταιρεία.

Για να επιτύχει τα ανωτέρω, η Διοίκηση του ΠΛΑΣΤΙΚΑ - Κ. ΚΟΤΡΩΝΗΣ ΑΒΕΕ:

  • Έχει υιοθετήσει Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας (Σ.Δ.Π.) σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISO 9001:2015. Το Σ.Δ.Π. εφαρμόζεται σε ολόκληρη την εταιρεία και σε όλες τις λειτουργίες της.
  • Ανασκοπεί και βελτιώνει συνεχώς τα χαρακτηριστικά των προϊόντων της, όπου αυτό είναι εφικτό, καθώς και την αποτελεσματικότητα των Διεργασιών της και κατ’ επέκταση ολοκλήρου του Σ.Δ.Π.
  • Επενδύει συστηματικά σε σύγχρονες κτιριακές υποδομές, παραγωγικό εξοπλισμό και εξοπλισμό ποιοτικού ελέγχου.
  • Θέτει μετρήσιμους Αντικειμενικούς Σκοπούς για την Ποιότητα σε εταιρικό επίπεδο, σε λειτουργικό επίπεδο Τμημάτων ή / και Διεργασιών. Οι στόχοι αυτοί καθιερώνονται και αξιολογούνται ως προς το βαθμό επίτευξής τους στα πλαίσια της Ανασκόπησης του Σ.Δ.Π. από την Ανώτατη Διοίκηση της εταιρείας.
  • Παρέχει τους απαραίτητους πόρους και για την απρόσκοπτη, αποδοτική και αποτελεσματική λειτουργία κάθε Τμήματος της εταιρείας.
  • Επενδύει στη συνεχή κατάρτιση, ενημέρωση και εκπαίδευση των στελεχών της ώστε να προάγουν την Ποιότητα σε κάθε τους δραστηριότητα.
  • Παρακολουθεί, μετράει και αξιολογεί τις κρίσιμες παραμέτρους των Διεργασιών της, ώστε να εξασφαλίζεται η Ποιότητα και η ικανοποίηση των πελατών της.

Υιοθετώντας την αρχή της συνεχούς βελτίωσης, η ΠΛΑΣΤΙΚΑ - Κ. ΚΟΤΡΩΝΗΣ ΑΒΕΕ αναγνωρίζει και ανταμείβει την ομαδική εργασία καθώς και την ατομική προσπάθεια, επενδύει στον άνθρωπο και σέβεται τον πελάτη.